تهاجم نظامی و تهاجم فرهنگی

مقایسه تهاجم نظامی و تهاجم فرهنگی

مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای :
اگر شما ملت و عناصر فرهنگی بیدار نباشید خدای نا خواسته صدای فرو ریختن ارزشهای معنوی که ناشی از تهاجم پنهانی و زیرکانه‏ی دشمن است هنگامی در می آید که دیگر قابل علاج نیست.

تفاوتها :

1. در هجوم نظامی، طمع بهخاک است و زمین ولی در هجوم فرهنگی به اخلاق است و دین.
2. هجوم نظامی ترسناک و نفرت آفرین است ولی تهاجم فرهنگی فریبنده و جذاب.
3. تهاجم‏نظامی افراد را به دفاع و مقاومت وا می دارد ولی تهاجم فرهنگی افراد را به استقبال و پذیرش و تسلیم مجبور می کند.
4. کشته‏ی تهاجم نظامی شهید است و شهادت دوست داشتنی ولی مرده‏ی تهاجم فرهنگی پلید است و نفرت انگیز.
5. در تهاجم نظامی دشمن اعلام جنگ می کند ولی در تهاجم فرهنگی اعلام دوستی.
6. در تهاجم نظامی سفیر اولین گلوله همه را متوجه خطر می کند ولی در تهاجم فرهنگی گاهی‏تا آخرین‏گلوله‏ی دشمن هنوز عده ای شبیخون را باور نمی کنند.
7. در تهاجم نظامی زمین از دست می رود ولی در تهاجم فرهنگی شرف و عزت و دین.
8. اسیران تهاجم نظامی آزاده اند ولی گرفتاران تهاجم فرهنگی آلوده.
9. در تهاجم نظامی پدر شهید عزیز است ولی در تهاجم فرهنگی پدر آلوده و سرافکنده.
10. در تهاجم نظامی همه در پی ماه هستند ولی در تهاجم فرهنگی فریب خوردگان به دنبال ماهواره.
11. در تهاجم نظامی شیفتگان جهاد از خود می گذرند تا به خدا برسند ولی در تهاجم فرهنگی فریب خوردگان از خدا می گذرند تا به خود برسند.
12. قربانیان تهاجم نظامی شهید راه معروفند ولی قربانیان تهاجم فرهنگی کشته راه منکر.
و............

پس ای پیروان خمینی کبیر (ره) و ای مریدان رهبر، بیایید همت نماییم تا از محرومان این جبهه و ترکش خوردگان این حمله نباشیم و اگر هم آسیب دیده ایم به درمانگاه توبه برویم و تا دیر نشده است غده‏یگناه را جراحی کنیم.

( انشا الله )

به نقل از عقیدتی سیاسی پایگاه مقاومت مکتب امام یزدسفارش تبلیغ
صبا ویژن