خواهرم ...

خواهرم ...

در خیابان چهره آرایش مکن

از جوانان سلب آسایش مکن

یاد کن از آتش روز معاد

طُرِّه گیسو مَنِه در دست باد

زلف خود از روسری بیرون مریز

در مسیر چشمها افسون مریز

خواهرم دیگر تو کودک نیستی

فاش تر گویم عروسک نیستی

خواهرم ای دختر ایران زمین

یک نظر عکس شهیدان را ببین

خواهر من این لباس تنگ چیست؟

پوشش چسبان رنگارنگ چیست؟

خواهرم اینقدر طنازی مکن

با اصول شرع لجبازی مکن

در امور خویش سرگردان مشو

نو عروس چشم نامردان نشو

سفارش تبلیغ
صبا ویژن